Üldtingimused

LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad Lepingu üldtingimused kohalduvad Lepingu põhitingimustes märgitud Täitja ja Tellija vahelisele tehnilise valve teenusele ning Valveseadmestiku jm seadmete paigalduse, kasutusse ja/või omandisse andmise ja hoolduse lepingule, mis on sõlmitud Täitja veebilehel   (www.uss.ee) e-teeninduse keskkonnas (sidevahendi abil sõlmitud leping). Lepingu olulised tingimused on märgitud Lepingu põhitingimustes.

I LEPINGU OBJEKT

1.1. Lepingu objektiks on Täitja poolt Tellijale osutatav tehnilise valve teenus, mis seisneb Tellija omandis või seaduslikus valduses oleva ehitise, rajatise, maaüksuse või muu määratletud objekti (edaspidi Valveobjekt) puutumatuse kaugjälgimises Valveseadmestiku abil, Häireteadete vastuvõtus Täitja juhtimiskeskuses (edaspidi Juhtimiskeskus) ja nendele Lepingus märgitud teenusepaketi ulatuses reageerimises.

Lepingu objektiks on samuti Lepingu põhitingimustes märgitud Valveseadmestiku jm seadmete paigaldus, Tellija kasutusse ja/või omandisse andmine ja hooldus.

1.2. Häireteated, millele Täitja on vastavalt Lepingule kohustatud reageerima, on Valveobjektilt Valveseadmestiku või Tellija kõne kaudu Juhtimiskeskusesse saabunud ning seal registreeritud sissetungi-, paanika-, tulekahju- jm teade. Häireteade saabub Täitja Juhtimiskeskusesse täisteenuse ja kombineeritud teenuse korral (vt   punktid 2.3.1 ja 2.3.2) Valveseadmestiku kaudu ja väljakutseteenuse korral (vt punkt 2.3.3) Tellija kõne kaudu.

1.3. Valveseadmestik on Valveobjektile paigaldatud häire- ja/või jälgimisseadmete kogum, mis on ette nähtud Valveobjekti ähvardava ohu või ründe avastamiseks ning täisteenuse ja kombineeritud teenuse korral (vt punktid 2.3.1 ja 2.3.2) Häireteate Täitja Juhtimiskeskusesse edastamiseks. Täitja poolt Valveobjektile paigaldatud Valveseadmestik jm seadmed on toodud seadmete üleandmisaktis.

1.4. Hooldus on Valveseadmestiku  jm seadmete seisukorra kontrollimiseks ja rikete kõrvaldamiseks Täitja poolt tehtavad tööd. Hooldus jaguneb korraliseks ja erakorraliseks hoolduseks.

1.4.1. Korraline hooldus seisneb Tellija valitud hoolduspaketi järgsetes töödes, mis jagunevad tavahoolduseks ja kaughoolduseks. Tavahoolduse korral kontrollib Täitja seadmeid ja kõrvaldab rikked Valveobjektil kohapeal. Kaughoolduse korral kontrollib Täitja seadmete korrasolekut, s.o andurite häiresignaali olemasolu ja aku vm toiteseadme tööd sidesüsteemi kaudu ning kõrvaldab võimalikud rikked erakorralise hooldusena (vt punkt 3.1.15.).

1.4.2. Erakorraline hooldus seisneb korraliste hoolduste vahelisel ajal või kaughoolduse käigus seadmetel ilmnenud rikete Täitja poolt kõrvaldamises (vt punktid 2.6. ja 3.1.16).

1.5. Tellija esindaja kinnitab, et omab kõiki õigusi Lepingu sõlmimiseks, Valveobjekt on Tellija seaduslikus valduses.

1.6. Tellija on teadlik, et Leping ei taga Valveobjekti täielikku puutumatust, sh sissemurdmise jm ohtude ärahoidmist. Valveobjektiga seotud riskide maandamiseks on soovitav omada  kindlustust.

 

 

II TÄITJA KOHUSTUSED

Täitja kohustub:

2.1. jälgima Valveobjekti Juhtimiskeskusega ühendatud Valveseadmestiku abil;

2.2. teatama Valveobjektilt Juhtimiskeskusesse saabunud Häireteatest telefoni ja/või SMS-i teel Tellija Kontaktisikule;

2.3. vastavalt Tellija valitud teenusepaketile, saatma Valveobjektile autopatrulli:

2.3.1. täisteenuse korral viivitamatult pärast Häireteate registreerimist Juhtimiskeskuses. Täitja ei saada Autopatrulli Valveobjektile, Kui Tellija Kontaktisik teatab telefoni või SMS-i teel salasõna ja häire põhjuse ning kinnitab, et ta ei soovi Valveobjekti kontrollimist (kõne, SMS salvestatakse). Täitja võib jätta autopatrulli Valveobjektile välja saatmata, kui Tellijal on Häireteate ajal võlgnevus Täitja ees kestvusega üle 15 päeva;

2.3.2. kombineeritud teenuse korral juhul, kui Tellija Kontaktisik, kes tuvastatakse salasõna abil, soovib Valveobjekti kontrollimist (kõne, SMS salvestatakse) või kui Tellija Kontaktisikuga ei õnnestu ühendust saada viie minuti jooksul Häireteate saabumisest või Tellija Kontaktisik ei nimeta õiget salasõna. Autopatrulli väljasõit kuulub eraldi tasustamisele vastavalt Täitja hinnakirjale;

2.3.3. väljakutseteenuse korral juhul, kui Tellija Kontaktisik, kes tuvastatakse salasõna abil, soovib Valveobjekti kontrollimist (kõne, SMS salvestatakse) ja autopatrulli saatmine Valveobjektile on vastaval hetkel võimalik (võimalikkuse üle otsustab Juhtimiskeskus). Autopatrulli väljasõit kuulub eraldi tasustamisele vastavalt Täitja hinnakirjale.

2.4. Valveobjektile saabunud autopatrull vaatleb Valveobjekti (uksed, aknad jm osad), et tuvastada häire põhjus. Juhul kui autopatrull avastab vaatluse käigus:

2.4.1. Valveobjektil aset leidva tulekahju või toime pandud kuriteo, teatab Täitja sellest viivitamata politseile või Päästeametile;

2.4.2. sissetungi või muud Valveobjekti ohustavad asjaolud, võtab Täitja tarvitusele mõistlikud abinõud Valveobjekti puutumatuse tagamiseks Tellija Kontaktisiku või politsei saabumiseni (kui telefoni teel ei lepita kokku teisiti).

2.5. Autopatrull võib Valveobjektilt lahkuda, kui vaatlusel ei avastata sissetungi vm ohtu Valveobjektile või kui Tellija Kontaktisik ei ilmu Häireteatest teatamisest ühe tunni jooksul Valveobjektile või  teatab Täitjale, et ei ilmu häire põhjuse väljaselgitamiseks Valveobjektile ja ei soovi mehitatud valve sisseseadmist.

2.6. Täitja kohustub hooldama Valveseadmestikku jm seadmeid vastavalt Tellija valitud hoolduspaketile (korraline hooldus), samuti kõrvaldama võimalikud seadmete rikked, millest Tellija teatas korraliste hoolduste vahelisel ajal või mis Täitja tuvastas kaughoolduse käigus (erakorraline hooldus).

III TELLIJA KOHUSTUSED

Tellija kohustub:

3.1. tasuma õigeaegselt teenustasu ja muud Lepingu ning Täitja hinnakirja alusel maksmisele kuuluvad summad;

3.2. muutma regulaarselt Valveobjekti valvekoode ning tagama koodide ja salasõna kaitstuse kolmandate isikute eest;

3.3. mitte paigutama Valveobjektil mööblit, kaupa, seadmeid jm esemeid selliselt, et see segab Valveseadmestiku tööd;

3.4. tagama Valveobjektil tuleohutusnõuete täitmise ja Valveobjekti varustatuse elektrienergiaga;

3.5. tagama Valveobjekti uste, akende, sissepääsude sulgemise ja lukustamise ning sissetungi- ja lõhkumiskindluse vajadusel remondi või asendamise kaudu;

3.6. kooskõlastama eelnevalt Täitjaga Valveobjekti remondi- ja/või ümberehitustööd, muudatused ruumide paigutuses ja kasutamisel või Valveobjekti juurde-, sissepääsude skeemides vähemalt 3 päeva enne nimetatud muudatuste teostamise algust;

3.7. informeerima Täitjat võimalikest Valveobjekti ähvardavatest ohtudest, rünnetest, eelseisvatest elektrikatkestustest;

3.8. aktsepteerima Täitja poolt kasutatavaid kolmandaid isikuid Lepinguliste kohustuste täitmisel;

3.9. osutama Lepingu täitmisel Täitjale kaasabi ja arvestama Täitja soovitusi Valveobjekti turvalisuse tagamiseks;

3.10. võimaldama autopatrullile juurdepääsutee Valveobjektile ja tagama Valveobjektile selle ülevaatuseks takistusteta juurdepääsu;

3.11. juhul, kui Täitja saadab vastavalt Lepingule autopatrulli Valveobjektile, tagama ühe tunni jooksul peale Täitjalt Häireteate kohta teate saamist Kontaktisiku saabumise Valveobjektile, et avada Valveobjekt häire põhjuse väljaselgitamiseks. Juhul, kui Tellija Kontaktisik ei saabu Valveobjektile eelnimetatud aja jooksul, on Täitjal õigus iseseisvalt otsustada, kas autopatrull lahkub Valveobjektilt või seatakse sisse Valveobjekti mehitatud valve. Tellija Kontaktisikul on õigus teatada telefoni teel, et ta ei soovi tulla häire põhjuse väljaselgitamiseks Valveobjektile ega soovi mehitatud valvet. Sellisel juhul võib Täitja Valveobjektilt lahkuda;

3.12. kõrvaldama viivitamatult valehäireid põhjustavad tegurid (mh need, mis on tingitud temperatuurist, niiskusest, tolmust, koduloomadest, närilistest, Valveobjektil viibivatest isikutest jne) ning täitma valehäirete vältimiseks Täitja antud juhiseid;

3.13. kasutama Valveseadmestikku ja Häireedastusvahendit, sh Häireedastusvahendis olevat SIM-kaarti sihipäraselt ja nõuetekohaselt üksnes Häireteadete saatmiseks. Andmesidemahu korral üle 8 GB loetakse, et Tellija kasutas SIM-kaarti mittesihipäraselt (muul eesmärgil kui Häireteadete saatmiseks);

3.14. hoidma töökorras Valveseadmestiku, telefoniliinid jm andmesidekanalid, valgustuse, tuleohutusvahendid;

3.15. tellima Täitjalt ja võimaldama Täitjal teha vastavalt Tellija valitud hoolduspaketile vähemalt kord aastas Valveseadmestiku jm seadmete hooldust (korraline hooldus) ning mitte lubama Täitja nõusolekuta teha seadmete hooldustöid kolmandal isikul;

3.16. teatama Täitjale Häireedastusvahendi, Valveseadmestiku jm seadmete riketest  ning võimaldama Täitjal kontrollida seadmete seisukorda ja rikked kõrvaldada (erakorraline hooldus);

3.17. tasuma Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel Valveobjektile paigaldatud seadmete maksumuse (jääkmaksumus) 10 päeva jooksul Lepingu lõppemise päevast.  Kuni seadmete maksumuse täieliku tasumiseni kuuluvad seadmed Täitjale (omandireservatsioon). Seadmed, mille maksumuse Tellija on tasunud, kuuluvad Tellijale.

IV ARVELDUSTE KORD

4.1. Tellija tasub valveteenuse kuutasu jm teenuse eest Lepingus märgitud või Täitja hinnakirja alusel tasumisele kuuluvad summad jooksva kalendrikuu 10. kuupäevaks vastavalt Täitja esitatud arvele. Juhul, kui Täitja poolel osaleb mitu isikut, võivad nad esitada Tellijale ühise arve, mis kuulub tasumisele vastavalt arvel märgitud juhistele. Juhul, kui Täitja ei ole esitanud arvet 10. kuupäevaks, kuulub arve tasumisele 3 päeva jooksul arve esitamisest.

4.2. Valveteenuse tasu vm Lepingus märgitud rahalise kohustuse maksmisega viivitamisel maksab Tellija viivist võlaõigusseaduse § 113 lg 1 teises lauses sätestatud viivise kolmekordses määras.

4.3. Lisaks valveteenuse tasule tasub Tellija Täitjale:

 1. lepingutasu, kui see on märgitud Lepingu põhitingimustes;
 2. Valveseadmestiku jm seadmete ja nende paigalduse eest Lepingu põhitingimustes märgitud tasu;
 • Valveseadmestiku jm seadmete korralise ja erakorralise hoolduse (sealhulgas väljakutse, töö, materjalid) eest Täitja hinnakirjas märgitud tasu;
 1. tasu autopatrulli väljasõidu eest kombineeritud- või väljakutseteenuse puhul vastavalt Täitja hinnakirjale;
 2. tasu autopatrulli iga väljasõidu eest vastavalt Täitja hinnakirjale, kui väljasõidu põhjustas Tellija või kolmanda isiku hooletus seadme kasutamisel, seadme rike Tellija või kolmanda isiku süül, loomad, Valveobjekti ruumide niiskus, tolm, temperatuuri muutus, sulgemata sissepääsud, aknad ja avad või  muu Tellijast tulenev põhjus;
 3. tasu autopatrulli korduva väljasõidu eest vastavalt Täitja hinnakirjale, kui häire põhjus on jäänud korduvalt välja selgitamata, Tellija ei ole tellinud tehnikut Häireedastusvahendi või Valveseadmestiku korrastamiseks või kui Tellija Kontaktisik ei ole korduvalt käinud Valveobjektil häire põhjust välja selgitamas;
 • tasu Valveobjektil sisseseatud mehitatud valve eest vastavalt Täitja hinnakirjale, kui Tellija Kontaktisik ei saabunud Valveobjektile ühe tunni jooksul arvates Täitja poolt temale telefoni teel esitatud väljakutsest või kui Täitjal ei õnnestunud Tellija Kontaktisikuga telefoni või SMS-i teel ühendust saada või Lepingu punktis 2.4.2 toodud juhul. Mehitatud valve esimene tund on Lepingu hinna sees, täiendavat tasu tuleb maksta iga esimese tunnile järgneva tunni eest. Tasu arvestatakse poole tunni kaupa, kusjuures täistunniks loetakse aega alates 31. minutist. Kui Tellija Kontaktisik ei soovi mehitatud valve sisseseadmist Valveobjektil, peab ta sellest Täitjale telefoni teel teatama;
 • garantiitööde korral tasu tehniku väljakutse ning töö eest vastavalt Täitja hinnakirjale;
 1. tasu muude Täitja poolt Tellijale osutatud teenuste eest vastavalt Täitja hinnakirjale.

4.4.Täitjal on õigus põhjendatud juhul valveteenuse kuutasu ühepoolselt tõsta. Tähtajalise Lepingu korral ei või valveteenuse kuutasu tõsta rohkem kui 10% aastas. Täitja teatab Tellijale kuutasu muutusest vähemalt 30 päeva ette.

V VASTUTUS

5.1. Täitja vastutab oma kohustuse rikkumise eest üksnes süü olemasolu korral ning hüvitab Tellijale oma kohustuse süülise rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju, mida ei kompenseeri Tellija kindlustusandja. Täitja vastutuse maksimumsumma, mille ulatuses saab Täitjalt kahju nõuda, ei ületa ühe aasta valveteenuse kuutasude summat (ilma käibemaksuta). Eeltoodud vastutuse piirang ei kehti raskest hooletusest või tahtlikult kahju tekitamise, tervise kahjustamise ja surma põhjustamise korral.

5.2. Täitja ei vastuta kohustuse rikkumise ja võimaliku tekkiva kahju eest, kui:

 1. Tellija ei täida Lepinguga võetud kohustusi, sealhulgas ei lepi Täitjaga kokku Valveseadmestiku vm seadmete korralise hoolduse või rikete kõrvaldamise ajas, ei võimalda Täitjal kokkulepitud ajal hooldust teha või muul viisil takistab seadmete korralist või erakorralist (rikked) hooldust;
 2. Häireteade ei jõudnud Juhtimiskeskusesse Valveseadmestiku, Häireedastusvahendi, telefoniliini vm andmesiderikke tõttu ja rike ei olnud põhjustatud Täitja süül;
 • kahju tekkis väljaspool Valveseadmestiku vm seadme valve- või toimeala;
 1. tegemist ei ole otsese varalise kahjuga;
 2. kahju tekkis päästetöötajate või politsei ülesannete mittenõuetekohasest täitmisest;
 3. kahju tekkis ajal, mil Lepingu täitmine oli peatatud;
 • kahju tekkis Valveobjektil Tellija seaduslikus valduses mitteolevale kolmanda isiku varale või Valveobjektile pargitud sõidukile (sh sõidukist varastatud vara);
 • kahju tekkis Tellija töötaja või muu Tellija loal Valveobjektil viibiva isiku tegevusest või tegevusetusest;
 1. kahju tekkis Tellija rahale, väärtpaberitele, väärisasjadele, ehetele, kunstiteostele vms, mis ei ole antud Täitja hoiule;
 2. kahju tekkis Täitja juhise järgimata jätmise tõttu;
 3. kahju põhjustas Valveobjektil aset leidnud vandalism, süütamine, plahvatus jms sündmus;
 • kahjuks on vandalismi ja/või sissemurdmisega tekitatud uste, akende vm muude avade lõhkumine;
 • kahju tekkis hädaseisundis tegutsemise tagajärjel;
 • kahju vältimine või ärahoidmine ei olnud mõistlikult võimalik.

5.3. Lepingu täitmata jätmine või mittekohane täitmine ei ole Lepingu rikkumine, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loetakse Lepingu pooltest sõltumatu asjaolu, mis takistab või teeb võimatuks Lepingulise kohustuse täitmise ning mida Pooled ei näinud ega võinud Lepingu sõlmimisel ette näha (nt terroriakt, tulekahju, loodusõnnetus, sõda, blokaad, plahvatus, rike kommunikatsiooni-, elektrisüsteemis või muus kolmandale isikule kuuluvas tehnilises lahenduses, liiklusavarii ja -ummik, sõjaväe- või politseioperatsioon, rasked ilmastikuolud, rahvarahutus, riigivõimu otsus, mis teeb osaliselt või täielikult võimatuks Lepingu täitmise).

5.4. Kui kahju tekitati kuriteoga, on Tellija kohustatud esitama avalduse kriminaalasja alustamiseks politseile.

5.5. Valveseadmestiku jm seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Tellijale üle seadme Valveobjektile paigaldamise hetkest.

5.6. Tellija hüvitab Täitjale kõik kulud, mida on Täitja kandis seoses Häireedastusvahendis sisalduva Täitjale kuuluva SIM-kaardi mittesihtotstarbelise kasutamisega.

5.7. Tellija vastutab salasõna ja Valveseadmestiku koodide kaitstuse ja Täitjale edastatud kontaktandmete toimimise ja  nende kasutamise tagajärgede eest (sh telefoni nr, e-postiaadressi kasutamise eest kolmanda isiku poolt).

5.8. Tellija esitab pretensioonid kirjalikult 5 päeva jooksul nende alusest teada saamisest. Täitja kontrollib pretensiooni ja selle põhjendatuse korral rakendab abinõusid puuduse kõrvaldamiseks.

5.9. Täitja võib keelduda Lepingu täitmisest, kui Tellija viivitab teenustasu või muu makse tasumisega üle 15 päeva või kui Tellija ei taga Valveseadmestiku vm seadme korrasolekut, kuni võlgnevuse tasumiseni ja/või seadme töökorda viimiseni.

VI GARANTII

6.1. Täitja annab tema poolt Valveobjektile paigaldatud Valveseadmestikule jm seadmele garantii, millega võtab kohustuse kõrvaldada garantiiajal ilmnenud seadme puudus. Garantii katab garantiitööde materjali ja seadme maksumuse (Täitja kulul), kuid ei sisalda tasu tehniku väljakutse ja töö eest (Tellija kulul).

6.2. Garantii kehtib tähtajalise Lepingu korral Lepingu tähtaja saabumiseni, tähtajatu Lepingu korral kaks aastat arvates Valveseadmestiku jm seadme paigaldamisest (garantiiaeg).

6.3. Garantii kehtib tingimusel, et Tellija täidab Lepingus märgitud tingimustel Valveseadmestiku jm seadme hoolduskohustust ja tellib Täitjalt seadmete hoolduse. Kui Tellija jätab hoolduse tellimata, siis Garantii lõpeb.

6.4. Garantii ei laiene Valveseadmestiku jm seadme puudusele, mis on tingitud:

 1. seadme normaalsest kulumisest;
 2. Täitjaga kooskõlastamata isikute (sh Tellija poolt) tehtud ümberehitus-, remondi-, hooldus- või paigaldustööst;
 • juhuvigastusest, avariist vm mehaanilisest kahjustamisest; iv) seadme mittenõuetekohasest hooldamisest või kasutustingimuste mittejärgimisest;
 1. Täitja juhisele mittevastavast kasutamisest, kui Täitja teavitas sellest Tellijat ja viimane jätkas mittevastavat kasutust; või
 2. vääramatu jõu asjaolust.

Garantii ei kehti seadme tootja garantiitingimustes märgitud juhul.

6.5. Täitja parandab Valveseadmestiku jm seadme puuduse või asendab seadme mõistliku aja jooksul puuduse kohta teate saamisest. Tellija peab garantiiajal ilmnenud seadme puudusest  teatama Täitjale seitsme päeva jooksul puuduse ilmnemisest.

6.6. Juhul, kui Valveseadmestiku vm seadme puuduse kõrvaldamise käigus selgub, et antud puudusele garantii ei laiene, hüvitab Tellija Täitjale puuduse kõrvaldamise kulud.

6.7. Täitja võib keelduda garantiikohutuse täitmisest, kui Tellijal on  rahaline võlgnevus Täitja ees kestvusega üle 15 päeva.

VII LEPINGU TÄHTAEG. LEPINGU LÕPETAMINE

7.1. Leping jõustub selle poolte poolt allkirjastamisest ja on sõlmitud põhitingimustes märgitud tähtajaks või tähtajatult. Tähtajaline Leping muutub tähtaja saabudes tähtajatuks.

7.2. Kumbki pool võib tähtajatu Lepingu igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele vähemalt 30 päeva ette.

7.3. Täitja võib Lepingu ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui:

 1. Tellija viivitab teenustasu vm rahalise kohustuse tasumisega üle 30 päeva;
 2. tekib vaidlus Valveobjekti valduse üle kolmanda isikuga;
 • Tellija rikub Lepingut (sh ei taga Valveseadmestiku töökorda viimist) ja ei kõrvalda rikkumist Täitja määratud tähtaja jooksul ning Täitjal ei ole rikkumise tõttu mõistlikult võimalik teenust osutada.

7.4. Tellija võib Lepingu erakorraliselt üles öelda, kui Täitja rikub Lepingut, ei kõrvalda rikkumist Tellija määratud tähtaja jooksul ning Tellijal ei ole rikkumise tõttu mõistlikult võimalik teenust kasutada.

7.5. Tähtajalise Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasub Tellija  Valveobjektile paigaldatud seadmete maksumuse tasumata osa (jääkmaksumus) 10 päeva jooksul Lepingu lõppemise päevast, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. Kuni seadmete maksumuse täieliku tasumiseni kuuluvad seadmed Täitjale (omandireservatsioon). Seadmed, mille maksumuse Tellija on tasunud, kuuluvad Tellijale.

VIII TELLIJA TAGANEMISÕIGUS

8.1. Tarbijast Tellija võib Lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul Lepingu sõlmimisest. Juhul, kui Täitja sõlmis Valveseadmestiku vm seadmete paigaldamise (üleandmise) lepingu, võib tarbijast Tellija Lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul seadmete paigaldamisest (Tellijale üleandmisest). Tarbija on füüsiline isik, kes sõlmis lepingu, mis ei seondu tema iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega (võlaõigusseadus § 1 lg 5).

8.2. Lepingus taganemiseks peab Tellija saatma Lepingu põhitingimustes märgitud Täitja aadressil avalduse, milles teatab Lepingust taganemise soovist.

8.3. Tellija poolt Lepingust taganemisel tagastavad Pooled Lepingu alusel saadu.

8.3.1. Täitja tagastab Tellijalt saadud maksed omal kulul viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta sai Lepingust taganemisest teada. Täitja tagastab maksed samal viisil, mida Tellija kasutas maksete tegemisel.

8.3.2. Tellija tagastab Täitja paigaldatud Valveseadmestiku jm seadmed omal kulul viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest Lepingu põhitingimustes märgitud Täitja aadressile. Seadmed peavad tagastamisel olema samas seisundis, milles need olid Tellijale üleandmisel.

8.4. Täitja võib keelduda Tellijale maksete tagastamisest, kuni Tellija tagastab Täitjalt saadud seadmed.

 

 

IX LEPINGU MUUTMINE

9.1. Pooled võivad Lepingut muuta kirjalikul kokkuleppel.

9.2. Täitja võib algatada Lepingu üldtingimuste muutmise, kui muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud, muutmine on tingitud õigusakti muutmisest või  muul mõjuval põhjusel. Täitja teatab üldtingimuste muutmisest Tellijale vähemalt 30 päeva ette. Kui Tellija ei nõustu üldtingimuste muutmisega, võib ta 30 päeva jooksul muutmise teate saamisest Lepingu üles öelda ning Leping lõpeb ülesütlemisavalduse esitamise kalendrikuu viimasel päeval. Kui Tellija ei ütle Lepingut üles, loetakse ta üldtingimuste muutmisega nõustunuks.

9.3. Punktis 9.2. märgitud alusel tähtajalise Lepingu ülesütlemisel tasub Tellija Valveobjektile paigaldatud seadmete maksumuse tasumata osa (jääkmaksumus) 10 päeva jooksul Lepingu lõppemise päevast, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. Kuni seadmete maksumuse täieliku tasumiseni kuuluvad seadmed Täitjale (omandireservatsioon). Seadmed, mille maksumuse Tellija on tasunud, kuuluvad Tellijale.

X MUUD TINGIMUSED

10.1. Lepingu alusel edastatavad teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a teated, mis Lepingu järgi kuuluvad edastamisele telefoni ja/või SMS-i teel. Tellija teatab Valveobjekti valdaja, kontaktisiku, kontaktandmete, salasõna ja Valveobjekti andmete muutmisest Täitjale vähemalt 7 päeva ette.

10.2. Lepingu täitmise käigus poolele teatavaks saanud teave on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele. Pooled hoiavad saladuses Valveobjekti turvalisust puudutavad andmed.

10.3. Tellija annab Täitjale nõusoleku Lepingu täitmisega seotud kõnede ja SMS-ide salvestamiseks eesmärgiga kasutada salvestisi poolte avalduste tõendamiseks ning Tellija paremaks teenindamiseks. Tellija annab samuti nõusoleku oma andmete kasutamiseks kliendi rahulolu-uuringutes, teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel.

10.4.  Tellija annab nõusoleku Täitjale avaldatud isikuandmete nagu Tellija nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise aeg, summa, lepingu liik edastamisega AS-le Creditinfo Eesti, OÜ-le Krediidiregister ja muule krediidiinfo ettevõtjale ning lubab maksehäireandmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil krediidiinfo ettevõtja hallatavas maksehäireregistris. Täitja võib edastada maksehäireandmed krediidiinfo ettevõtjale, kui Tellijal on täitmata Lepingust tulenev rahaline kohustus. Tellija saab maksehäireandmete töötlemise alustest lähemat teavet krediidiinfo ettevõtja veebilehelt (www.creditinfo.ee, www.taust.ee). Tellija võib nõuda maksehäireandmete muutmist ja töötlemise lõpetamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

10.5. Tellija võib oma isikuandmete kasutamiseks antud nõusoleku tagasi võtta, esitades Täitjale vastava avalduse.

10.6. Tellija võib esitada Täitjale kaebuse, saates selle Lepingu põhitingimustes märgitud Täitja aadressil. Täitja vastab kaebusele 14 päeva jooksul või  kui kaebust ei ole selle tähtaja jooksul võimalik lahendada, teatab kaebuse lahendamise tähtaja. Tellija võib esitada kaebuse ka Tarbijakaitseametile.

10.7. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

10.8. Pooled lahendavad Lepingust tulenevad vaidlused kokkuleppel, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtualluvuse järgses maakohtus.

Keskuste kontaktid

Tallinn

Tartu

Jõhvi

Pärnu

Rakvere

Haapsalu

Juhtimiskeskus 24

619 1899

Üldkontakt

619 1980

uss@uss.ee

Roseni 12, Tallinn, Eesti

Klienditeenindus

619 1999

E-R 8:30-17:00


©2019 USS Security Eesti AS