Политика конфиденциальности

USS Security Eesti AS teave isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed, andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmed on igasugune inimesega seostatav teave nagu nimi, isikukood, e-post, telefoni nr jm konkreetse inimesega seostatavad andmed.

USS Security Eesti osutab turvateenuseid ja lisateenuseid ning kasutab selleks ka isikuandmeid.

USS Security Eesti kasutab isikuandmeid eelkõige otseselt teenuse osutamise eesmärgil ning samuti turu-uuringuteks, otseturunduseks, teenuste arendamiseks ja kvaliteedi tagamiseks.

Isikuandmete töötlemise peamine õiguslik alus on USS Security Eesti ja kliendi vaheline turvateenuse jm teenuse leping, samuti õigusnormist tulenev alus või kliendi nõusolek. Isikuandmete kasutamise aluseks võib samuti olla USS Security Eesti või muu isiku õigustatud huvi, millest informeerime klienti eraldi.

USS Security ei kasuta isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks, kui see tingib kliendi õiguste piiramise (nt keelduv otsus).

USS Security Eesti võib kasutada oma veebilehel nn küpsiseid (ingl k Cookies), avaldades veebilehel sellesisulise teate ja küsides selleks ka nõusolekut.

Isikuandmete allikad

USS Security Eesti kasutab isikuandmeid turvateenuste ja nendega seotud lisateenuste osutamiseks ja saab sel eesmärgil andmeid reeglina lepingu täitmise käigus oma lepingupartneri, st kliendi käest. Juhul, kui kliendilt ei ole võimalik lepingu täitmiseks vajalikke andmeid saada, võib kannatada teenuse osutamise kvaliteet või teenus muutuda kliendile kulukamaks vm viisil ebasoodsamaks.

Lisaks kliendilt saadud andmetele võime erandina saada andmeid teiste isikute käest. Nt  turvateenuse lepingu sõlmimisel võime kliendi maksevõimes veendumiseks küsida andmeid krediidivõimelisuse ja maksehäirete andmeid haldavalt teenusepakkujalt. Saame isikuandmeid ka avalikest registritest.

Isikuandmete avaldamine

USS Security Eesti hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsena ja ei anna isikuandmeid üldjuhul edasi teisele isikule (volitatud töötleja). Erandina annab USS Security Eesti isikuandmeid volitatud töötlejale, kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kui selleks on kliendi nõusolek või muu õiguslik alus. USS Security Eesti edastab volitatud töötlejale isikuandmeid lepingu alusel, millega volitatud töötleja kohustub hoidma isikuandmed konfidentsiaalsena ja kasutada neid üksnes lepingus määratud otstarbel. USS Security Eesti võib oma teenuste osutamisel kasutada volitatud töötlejaid ja edastada neile isikuandmeid:

  • lepingu täitmisel saadud isikuandmete hoidmiseks (serveriteenus);
  • IKT teenuste toimimiseks (IT-partnerid);
  • teenustega seotud reklaamiks ja turunduseks (posti- turundusteenus);
  • võlgnevuste sissenõudmiseks (inkassoettevõtjad, maksehäireregistrid).

USS Security Eesti ei edasta isikuandmeid sellisesse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välisesse kolmandasse riiki, kus puudub piisav isikuandmete kaitse tase.

Isikuandmete säilitamine

USS Security Eesti säilitab isikuandmeid kuni andmete kasutamise eesmärgi täitmiseni. Kui isikuandmed ei ole enam selle kasutamise eesmärgil vajalikud, kustutame need. Kui andmed on seotud lepingust või seadusest tuleneva õigussuhtega, võime säilitada andmeid seni, kuni need on vajalikud meie õigusnõude koostamiseks esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigused

Isikul on vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) järgmised õigused:

a) tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist;
b) nõuda oma isikuandmete kustutamist või kasutamise piiramist;
c) nõuda isikuandmete ülekandmist;
d) esitada isikuandmete kasutamisele vastuväiteid;
e) nõuda, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel;
f) võtta isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi;
g) esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele ja kohtule.

USS Security Eesti vastab isikuandmetega seotud päringutele, kui ta on isikuandmete vastutav töötleja. USS Security Eesti järgib päringutele vastamisel isikuandmete kaitse üldmääruse jm õigusaktide tingimusi.

Täiendav teave

Isikuandmetega seotud küsimuste korral saatke palun e-kiri aadressile uss@uss.ee .

Центр управления 24

619 1899

Инфотелефон

619 1980

uss@uss.ee

Roseni 12, Tallinn, Eesti

Отдел обслуживание клиентов

619 1999

E-R 8:30-17:00


©2021 USS Security Eesti AS